Resultaten Onderzoekscommissie Aagtenbelt bekendgemaakt

De op 20 april gepresenteerde resultaten van het onderzoek laten zien dat door de staalslakken geen extra verontreiniging plaatsvindt. Ook zijn er geen extra gezondheidsrisico’s voor omwonenden.  
Op de langere termijn is er zelfs mogelijk een positief effect.

De twee voormalige afvalbelten Aagtenbelt en de CAIJ-belt van de Centrale afvalverwerking IJmond worden omgevormd tot een park van 27 hectare groot; het Aagtenpark. Het Aagtenpark wordt een vrij toegankelijk park met speel- en ligweiden, fiets- en wandelpaden en ruimte om te ravotten. Er zijn in principe maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid.

Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van GroenLinks aangenomen om een onderzoekscommissie in te stellen naar de Aagtenbelt. Onrust en publicaties in diverse media vormen de aanleiding om onafhankelijk onderzoek te doen. Onder de Aagtenbelt zijn verontreinigde stoffen gestort welke de bodem en het grondwater kunnen vervuilen. Het is bekend dat in het verleden illegaal stoffen zijn gestort. In ieder geval ligt er benzeen onder de Aagtenbelt. Welke stoffen er verder zijn en in welke mate is niet precies bekend. Door het gebruik van staalslakken in plaats van lichtvervuilde grond is het vermoeden dat het effect op de vervuilde belten veranderd is. Staalslakken zijn zwaarder dan lichtvervuilde grond. Daarnaast is de hoeveelheid staalslakken meer dan in eerste instantie verwacht.

De onderzoekscommissie (bestaande uit de heer den Hartog (GL), Ferraro (VVD), de heer Backer jr.( Gemeentebelangen), de heer Bennink (D66) en mevrouw Niele-Goos (CDA)) heeft met behulp van een externe en onafhankelijke deskundige antwoord gegeven op een aantal kernvragen zoals effecten op lange en korte termijn, de risico’s en of maatregelen nodig zijn.

De op 20 April gepresenteerde resultaten van het onderzoek laten zien dat door de staalslakken geen extra verontreiniging plaatsvindt. Ook zijn er geen extra gezondheidsrisico’s voor omwonenden.  Op de langere termijn is er zelfs mogelijk een positief effect. De staalslakken vormen een blokkade voor het regenwater. Het route van het regenwater naar de omringende sloten loopt daardoor niet meer door de vervuiling in de belten heen maar wordt zijdelings afgevoerd. Voorwaarde is wel dat de grondwater spiegel zo wordt beheerst dat deze ruim onder de staalslakken laag blijft en dat gaten en putten in de afdeklaag snel worden gerepareerd zodat er geen waterplassen op de staalslaklaag ontstaan. De combinatie van staalslaklaag en water leidt anders tot ongewenste chemische reacties. Een goed onderhoudsplan voor de afdeklaag  is daarmee essentieel. Op deze manier blijft de huidige afdeklaag in voldoende conditie.

Goede communicatie richting bewoners en raad heeft eveneens prioriteit. Naar de raad  zijn geen onjuistheden zijn gecommuniceerd of zijn alle wettelijke vergunnings- en toetsingsprocedures volledig en juist doorlopen.  De commissie adviseert om meer aandacht te besteden aan de communicatie met raad maar vooral bewoners van de Broekpolder. Onrust, ook op langere termijn, kan worden voorkomen als op op aansprekende en publieksvriendelijke manier uitgelegd wordt  hoe het beltensysteem in elkaar zit en wat de achterliggende theorie is van de sanering, beheersing en inrichtingsplannen.  De gemeenteraad bespreekt het rapport in een van de eerst volgende vergadercycli.