Bruisende Horeca
GroenLinks maakt zich sterk voor een professionele en toekomstbestendige horeca.
Het is belangrijk dat de horeca ruimte krijgt om te ondernemen: zo kan zij een bijdrage blijven leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente en aan de werkgelegenheid in onze regio.

Cultuur
Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor.
Bij een open Beverwijk hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan.
Kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep.

GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.
Beverwijk investeert in cultuur, ook omdat het loont. Culturele voorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en functioneren als aanjagers van de lokale economie.
GroenLinks ondersteunt broedplaatsen van creativiteit voor en door alle leeftijden, van het Centrum voor de Kunsten, Young Art tot en met de activiteiten in de grote Kerk.

Kunst en cultuur trekken niet alleen toeristen aan, maar ook hoogopgeleide bewoners die actief bijdragen aan hun woonplaats. Door verbetering van werkgelegenheid en leefklimaat profiteert de hele bevolking. Beverwijk garandeert een aantrekkelijk regionaal cultuuraanbod mede door duidelijke afspraken te maken met Heemskerk en Velsen over een integraal cultuuraanbod en beleid.
Cultuur is voor iedereen, het versterkt de maatschappelijke samenhang. GroenLinks wil het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners optimaal benutten om Beverwijk bruisender en levendiger te maken. Met een divers aanbod van hoge kwaliteit en voor iedereen.

De gemeente en haar inwoners
In onze gemeente wonen vrije, autonome en mondige burgers. GroenLinks wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken.

Uitgangspunt is dat de inwoners veel kennis ervaring hebben die de gemeente goed kan gebruiken bij de ontwikkeling van beleid, plannen, enz.
Wijkbewoners, bedrijven, winkeliers, stichtingen worden in staat gesteld niet alleen mee te denken maar ook zelf met oplossingen te komen.
Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in Beverwijk.
Iedereen wordt gehoord: mondige inwoners die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is.
Voor de gemeente staat ‘de bedoeling’ centraal, regels, procedures en administratie zijn er om het behalen van doelen te ondersteunen en niet om deze te frustreren.

De gemeentelijke financiën
GroenLinks onderkent dat er financiële ruimte nodig is om te kunnen investeren in de samenleving. Dat houdt de stad leefbaar, aantrekkelijk voor bedrijven en mensen om zich te vestigen en komt uit-eindelijk ook ten goede aan de economische structuur.

GroenLinks vindt het wenselijk dat de gemeente een solide financieel beleid voert dat voldoende ruimte biedt voor toekomstige investeringen.
In combinatie met het op- en inzetten van bestemmingsreserves en voorzieningen.
Een goede planning van onderhoud, renovaties en vervangingen is daarbij randvoorwaardelijk.
Dit biedt op termijn voldoende uitzicht op het versterken van de financiële positie.

De gemeentelijke organisatie
Veel van de taken van de gemeenten worden door derde partijen uitgevoerd. Soms is de gemeente opdrachtgever, soms subsidiegever en soms deelnemer aan een gemeenschappelijke organisatie (regeling) van meerdere gemeenten.
Het college en de gemeenteraad staan op enige afstand van deze organisatie. De mate van directe invloed en sturing is beperkt, informatievoorziening is complex en vaak lastig te begrijpen.

Diversiteit: Iedereen is anders
Beverwijk is voor iedereen een gastvrije gemeente. Hier geldt artikel 1 van de Grondwet:
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.
’Het huidige beleid waarbij het anti-discriminatie bureau uitvoerder is van het Beverwijks beleid wordt voorgezet. GroenLinks is voor een inclusieve samenleving. Iedereen hoort er bij. Tegen discriminatie treden we hard op.

IJmondiale samenwerking
Het is belangrijk om samen te werken met andere gemeenten. De menselijke maat is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar inwoners staan.

GroenLinks staat positief tegenover een versterking van de samenwerking tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
Samenwerking geeft een noodzakelijke schaalvergroting die nodig is om het antwoord te vinden op complexe vraagstukken.
Zoals de succesvolle samenwerking op het sociale domein heeft aangetoond.
Ook is samenwerking belangrijk om de invloed van de IJmond te versterken op bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond het Noordzeekanaalgebied.

Internationaal
Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Beverwijk biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving.

GroenLinks wil inwoners actief betrekken bij de vestiging van vluchtelingen.
Tegen racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden of mensen met een beperking stellen we harde grenzen.
In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis kunnen voelen.

Openbare orde en veiligheid
Onveiligheid en intolerantie verkleint de ruimte voor verschillen in een samenleving.
Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en kleine criminaliteit.

Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of mishandeld.
Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat.
De buurt of wijk staat centraal, buurtpreventieprojecten zijn een goed middel om samen met de buurt, problemen aan te pakken.
Maar het voorkómen van criminaliteit is nog beter.
We zetten in het bijzonder in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden moeten we beschermen.