Tien GroenLinks punten

De belangrijkste punten van GroenLinks uit het verkiezingsprogramma.

  1. Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte.

Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. GroenLinks laat mensen niet in de steek. We zijn voorstander van nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan. Wij geven de ruimte aan het experiment. Armoede wordt bestreden, bij inkomensproblemen krijgen mensen tijdig passende hulp.

  1. Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn, dus laagdrempelig.

Zorggelden worden ingezet waarvoor deze zijn bedoeld: het helpen van mensen. Geld of budget gebrek is nooit een reden om geen zorg te geven. Zorg staat voorop, voorkomen of snel ingrijpen is altijd beter en goedkoper dan complexe zorg later. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te voorkomen dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand.

  1. We werken aan duurzaam Beverwijk.

We stimuleren een duurzame en circulaire lokale economie o.a. door het instellen van een MKB innovatie- en duurzaamheidsfonds. We werken samen met de inwoners en bedrijven aan een energie neutraal Beverwijk waarin geen door fossiele brandstof gegenereerde energie wordt gebruikt. Nieuwbouwhuizen worden niet aangesloten op het aardgasnet. Inwoners die iets willen met duurzaamheid, vinden in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot.

  1. Wij kiezen voor extra groen in en om de stad.

Iedere inwoner moet kunnen genieten van een groene omgeving. Bij herinrichting van straten en wijken wordt ook gekeken naar mogelijkheden om meer waterberging in de wijk te krijgen. Wij stimuleren het vergroenen en opvangen van regenwater in tuinen door een korting op de rioolheffing. We ondersteunen buurtbewoners die hun buurt willen vergroenen. Om dieren in de natuur zoveel mogelijk ruimte te geven, wil GroenLinks dat de groene gebieden groen en diervriendelijk blijven.

  1. Wij geven extra ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst verrijkt ons leven.

GroenLinks ondersteunt het culturele leven en kijkt hier ook naar de langere termijn. GroenLinks is voor behoud van de Grote Kerk als culturele ontmoetingsplek. GroenLinks wil een onderzoek naar de haalbaarheid van een cultuurcluster: Bioscoop, Theater, Bibliotheek op de locatie Ankies Hoeve.

  1. In Beverwijk kunnen inwoners volwaardig meepraten over belangrijke beslissingen

Beverwijk wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een ‘alles zelf bedenkende gemeente’. Beverwijkers hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak/meeontwerpen.

  1. We gaan voor een sociaal en tolerant Beverwijk

Een Beverwijk waarin iedereen kansen krijgt: discriminatie wordt bestreden, pesten wordt aangepakt en we voeren een lgbtqiap-, allochtoon- en vrouwvriendelijk beleid.

  1. Wij zorgen voor voldoende passende woningen

GroenLinks wil voldoende sociale huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Wij benutten hiervoor het Stationsgebied, Meerplein en leegstaande kantoorpanden.

  1. Wij geven voorrang aan schoon vervoer

GroenLinks stimuleert kwalitatieve, snelle en veilige fietsvoorzieningen en openbaar vervoer. Een snelle busverbinding naar Amsterdam, behoud van pontfrequentie en herstel van de intercity naar Haarlem en deze doortrekken naar Amsterdam. GroenLinks ziet meer asfalt, zoals de A8-A9 verbinding niet als een oplossing voor het file probleem.

  1. Wij kiezen voor regionale samenwerking als basisprincipe.

Er zijn vele samenwerkingsvormen, een IJmondiale fusie kan daarvoor een middel zijn. Het is geen doel op zich, er zijn vele samenwerkingsvormen. Bij de keuze voor een samenwerkingsvorm is het nodig dat er een plan ligt hoe bestuur en politiek dichter bij de inwoners te brengen, welke (verbeterde) kwaliteit het zou kunnen opleveren en wat de kosten daarvan zijn.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk.

WORD LID