Zorg en welzijn

Wij streven naar een sterk preventief beleid met goede begeleiding naar zorg. Communicatie is hierbij belangrijk, de wijkcentra fungeren als centraal informatiepunt voor vragen. De spelregels en de veranderingen daarin worden tijdig, duidelijk, doelgroepgericht gecommuniceerd. De gemeente communiceert proactief en spant zich in om mensen te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. GroenLinks wil dat zo veel mogelijk voorzieningen op wijkniveau (wijkcentrum) worden aangeboden. Het wijkcentrum fungeert als laagdrempelig consultatiebureau voor alle leeftijden. De bestaande periodieke huisbezoeken bij ouderen blijven gehandhaafd. De gemeente blijft de activiteiten van (vrijwillige) ouderenadviseurs financieel en beleidsmatig ondersteunen. GroenLinks wil dat de gelden die de gemeente ontvangt voor de WMO ook worden besteed aan WMO zorg en dienstverlening. Met een rechtvaardige eigen (financiële) bijdrage.

Zorg die past
GroenLinks wil ruimte creëren voor experimenteren en stimuleren via een innovatiebudget Sociaal Domein. De gemeente heeft er in de afgelopen jaren veel extra taken bij gekregen in het sociaal domein. Deze taken overlappen vaak, maar zijn nog niet logisch met elkaar verbonden. Hierdoor kan het zijn dat onze ondersteuning nog niet volledig past bij wat een persoon of een gezin écht nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat we kwetsbare inwoners passend kunnen (blijven) ondersteunen, is een vernieuwde kijk op het sociaal domein nodig.

Met een innovatiebudget, te financieren vanuit de WMO reserve, kunnen we experimenteren en investeren in slimmere en efficiëntere dienstverlening, om zo te ontdekken hoe we de zorg, hulp en ondersteuning meer vroegtijdig en bij voorkeur dicht in de buurt kunnen organiseren. Daarnaast verkennen we met elkaar hoe, met wie en op welke manier we problemen voor kunnen zijn en welk basis voorzieningenniveau daartoe bijdraagt. Dit door het verbinden van sport, kunst, cultuur en gezondheidsbeleid aan het sociaal domein.

Mensen met een beperking of een chronisch of psychosociaal probleem ontvangen de zorg en ondersteuning die het voor hen mogelijk maakt om met de samenleving mee te kunnen blijven doen en om thuis te kunnen blijven wonen. Wij willen een echte inclusieve samenleving. Zorg heeft een doel en iedereen hoort erbij! Eén gezin, één regisseur is het uitgangspunt bij de hulpverlening.

Huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen wordt aangepakt.

GroenLinks is de mening toegedaan dat het inkopen in het Sociale Domein (Thuiszorg, dagbesteding, jeugdhulp, enz.) gekozen wordt voor een model van maatschappelijk aanbesteden. Het is hierbij van belang dat er meerdere aanbieders worden toegelaten, en dat cliënten keuzevrijheid hebben (selectie op kwaliteit). Het is verder van belang dat ook tussentijds nieuwe aanbieders kunnen toetreden. Speciale aandacht voor de positie van kleine zelfstandige zorgverleners is noodzakelijk.

Zelfstandig functioneren mogelijk maken.
Ouderen en mensen met een beperking kunnen zelfstandig blijven wonen. Er komen experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis in. We maken een bewuste afweging tussen de voor- en nadelen van het aanpassen van de woning of het verhuizen naar een passend huis of verzorgingstehuis.

Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren is om een flexibel en gedifferentieerd aanbod te creëren voor ouderen. Een aanbod dat het gat dicht tussen thuis en ziekenhuis en/of verpleeghuis bijvoorbeeld door het mogelijk maken van de bouw van (tijdelijke) zorgwoningen (bijvoorbeeld kangoeroe woningen). Thuiswonende ouderen die tijdelijk meer hulp nodig hebben moeten snel op een veilige plek terecht kunnen.

Beverwijk & Wijk aan Zee worden ‘rolstoel-proof’ en bovendien goed toegankelijk voor doven en blinden.

Er zijn toegankelijke individuele vervoersmogelijkheden: openbaar vervoer en OV-taxivervoer dat op tijd is en de klant adequaat bejegent. Toegankelijkheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van plaatsbewijzen zijn hierbij aandachtspunten.

Zorg voor en met elkaar.
GroenLinks stimuleert manieren voor mensen om elkaar te helpen en te ontmoeten. Bijvoorbeeld via ‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen.

GroenLinks investeert en beloont vrijwilligers en mantelzorgers. Omdat in beide groepen vrouwen oververtegenwoordigd zijn, moeten we in de gaten houden in hoeverre de (arbeids)emancipatie van vrouwen hier niet onder lijdt. GroenLinks wil ook aandacht voor kinderen die mantelzorgen.

Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond zorg, welzijn en wonen: we zetten ze aan het stuur, geven ze meer de regie.

De maatschappelijke stages worden in Beverwijk voortgezet.

Vrijwilligerswerk.
Via een actief vrijwilligersbeleid wordt het werven van vrijwilligers gestimuleerd en ondersteund. Specifieke aandacht is wordt hierbij gegeven aan specifieke doelgroepen zoals 55 plussers, bijstandsgerechtigden en nieuwe Nederlanders. Daarnaast stimuleert de gemeente deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers bij verenigingen.

GroenLinks ziet vrijwilligerswerk als aanvulling op het reguliere professionele aanbod. Inzet van vrijwilligerswerk mag niet het verdringen van betaald werk als doel hebben.

Mantelzorg.
De gemeente stimuleert en bevordert initiatieven die ondersteuning bieden aan mensen die voor een ander zorgen, via vrijwilligerswerk of als mantelzorger. Er zijn voldoende mogelijkheden om de zorg van mantelzorgers zodanig op te vangen, dat ook zij hun werk kunnen doen en ook vrij kunnen nemen (Respijtzorg).

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk

WORD LID