GroenLinks staat voor een innovatieve, sociale en duurzame samenleving.
Samen met onze coalitiepartners werken wij aan de ontwikkeling van Beverwijk & Wijk aan Zee.
De begroting 2020 laat zien dat de basis op orde is en er hard wordt gewerkt aan de ambities.

 

De begroting voor volgend jaar ziet er positief uit.
Bezuinigingen of lastenverhogingen zijn niet nodig. Beverwijk heeft nog steeds de laagste woonlasten in de regio en zit hiermee ook onder het landelijk gemiddelde. Het positieve financiële vooruitzicht geeft rust waardoor alle energie gericht kan worden op belangrijke actuele thema's en het werken aan de uitgesproken ambities.

 

Een positieve begroting betekent niet dat de hemel wolkeloos is.
De invloed van de sterk variërende uitkering van de Rijksoverheid is groot.
En helaas is deze onvoorspelbaar en wordt bovendien 2x per jaar aangepast. Dit jaar pakt de herfst-aanpassing goed uit. Maar dat is geen garantie voor de toekomst.

 

Ook de open einde regelingen zoals de bijstand, WMO en Jeugdzorg vragen altijd om aandacht.
De problemen in de jeugdzorg zijn gelukkig in Beverwijk niet zo groot als in andere gemeenten. Financieel zijn er geen problemen. Maar ook hier vraagt, en verdient, de wachtlijst en financiële gezondheid van de samenwerkingspartners Kenter en Veilig thuis alle aandacht.

 

De veiligheid in onze buurten vraagt om urgente actie.
De incidenten rondom de pilotenbuurt en de onveilige gevoelens in Oosterwijk vragen om inzet, doorpakken en actie, samen met de bewoners van deze buurten.
Het dossier Tata Steel blijft ook in 2020 een speerpunt. Samen met Velsen, Heemskerk en de Provincie blijven wij, in dialoog met Tata, werken aan het verminderen van de overlast en het verbeteren van de leefbaarheid. De vervolg RIVM onderzoeken zullen hier een belangrijke rol in spelen.

 

Duurzaamheid blijft hoog op de agenda staan. Zo is de verduurzaming van onze bedrijfsterreinen in gang gezet en wordt doorgezet.
Door de aanlanding van de stroomkabels vanuit de windparken op de Noordzee fungeert Wijk aan Zee als de stekkerdoos van Nederland.
GroenLinks zet zich in om te zorgen dat dit niet tot onaanvaardbare overlast gaat leiden. En dat dit gepaard gaat met positieve effecten zoals hoogwaardige werkgelegenheid.
In 2020 zetten wij bovendien de eerste stappen om te komen tot een plan per wijk: hoe gaan wij in 30 jaar van het aardgas af.
Het nieuwe groenplan zal antwoord geven op de vraag hoe de ambities van bouwen en Beverwijk vergroenen te combineren zijn.

 

2020 wordt een jaar van opleveren van studies en ons voorbereiden op keuzes maken.
Gaan wij een nieuw zwembad bouwen?
Wat kost het omvormen van de kop van de haven tot een aantrekkelijk woongebied?
Bouwen wij een nieuw Theater, in het stationsgebied?
GroenLinks ziet dat er binnen de huidige begroting geen financiële ruimte voor nieuwe investeringen is.
Dit vraagt om keuzes, wat doen wij wel en wat niet, wat gaan wij stoppen, hoe kunnen wij meer inkomsten genereren?

 

De fractie van GroenLinks zal haar keuzes altijd maken vanuit haar ambitie om te komen tot een innovatieve, sociale en duurzame samenleving.