Nieuws

Amendement GroenLinks over handhaving van een artikel 41 is afgewezen

Het voorstel van het college voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verordening gemeente Beverwijk 2020 was om art. 41 (tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen) helemaal te laten vervallen.
Dat voorstel is nu aangenomen.

Het amendement (wijzigingsvoorstel) dat GroenLinks, samen de fracties Vrij! en Samen Beverwijk, om art. 41 te behouden, is afgewezen.

Het college heeft aangegeven dat art. 41 overbodig is omdat ze het onderwerp willen meenemen bij het nieuwe minimabeleid.
Het klopt dat ergens begin 2020 het minimabeleid opnieuw wordt besproken en vastgesteld.

Als coalitiepartij kijkt GroenLinks met vertrouwen uit naar de bespreking van het minimabeleid. Maar het is onverstandig volgens GroenLinks om vooruitlopend op het mogelijke nieuwe minimabeleid nu al per 01-01-2020 het stukje minimabeleid (art. 41) in de Wmo te laten vervallen.

 

Lees verder

Begroting 2020: Stabiel en op koers met de ambities

GroenLinks staat voor een innovatieve, sociale en duurzame samenleving.
Samen met onze coalitiepartners werken wij aan de ontwikkeling van Beverwijk & Wijk aan Zee.
De begroting 2020 laat zien dat de basis op orde is en er hard wordt gewerkt aan de ambities.

 

Lees verder

Motie : Minder ongewenst reclamedrukwerk in Beverwijk

In de raadsvergadering van 6 november is de motie reclamedrukwerk van GroenLinks onvoldoende gesteund door de raad.
De stemming was 13 stemmen voor en 13 stemmen tegen.
In de raadsvergadering van 28 november was er een herstemming.
Ook in deze raadsvergadering was er geen meerderheid voor deze motie.

De motie vraagt het college om een onderzoek te starten naar de effecten van de invoering van een ja-ja sticker in Beverwijk.
Met de ja-ja sticker geven bewoners aan dat zij reclamedrukwerk willen ontvangen.
Alle adressen waar geen sticker aanwezig is krijgen op dit moment reclamefolders bezorgt terwijl daar niet om wordt gevraagd.
Vele reclamfolders worden ongelezen weggegooid.
De PvdA en D66 dienden de motie mede in. De hr. Bal van de fractie Samen steunde deze motie van GroenLinks.
 

Lees verder

Coalitie na eerste jaar: stabiel en op koers

GroenLinks staat voor een innovatieve, sociale en duurzame samenleving.
Samen met onze coalitiepartners werken wij aan de ontwikkeling van Beverwijk & Wijk aan Zee.
Het jaarverslag 2018 en de voorjaarsnota 2019 geven een tussenstand weer.
Het nieuwe college is nu bijna een jaar aan het werk.
GroenLinks ziet dat wij goed op weg zijn maar dat er nog veel werk aan de winkel is.

Lees verder

Strandbeleid

In de raadsvergadering van 27 juni werd het strandbeleid behandeld.
In een motie van een jaar geleden werd gevraagd om de nota "familiestrand met een vleugje cultuur" nader uit te werken.
Als uitwerking van deze motie is er in de nota "strandbeleid 2019-2023" een visie op het strandbeleid te vinden.

Er ontbraken echter nog enkele beleidsuitgangspunten.
Er werden twee amendementen ingediend om de nota aan te vullen.

Lees verder

Veilig verkeer rond scholen

In de raadscommissievergadering van 28 mei is het Raadsvoorstel Veilig verkeer rond scholen een hamerstuk geworden.
Het ging hierbij om het voorstel om gemiddeld per basisschool 20.000 euro uit te trekken voor projecten voor gedragsbeïnvloeding van ouders en kinderen en voor fysieke maatregelen.
In een zogeheten gereedschapskist, als plan aanpak bij het Raadvoorstel toegevoegd, staan diverse keuzemogelijkheden.
Er is een intentieverklaring tussen gemeente als subsidient en elk van de 12 scholen in Beverwijk opgesteld en door vele scholen al ondertekend.

 

Lees verder

Pagina's