Coalitie na eerste jaar: stabiel en op koers

GroenLinks staat voor een innovatieve, sociale en duurzame samenleving.
Samen met onze coalitiepartners werken wij aan de ontwikkeling van Beverwijk & Wijk aan Zee.
Het jaarverslag 2018 en de voorjaarsnota 2019 geven een tussenstand weer.
Het nieuwe college is nu bijna een jaar aan het werk.
GroenLinks ziet dat wij goed op weg zijn maar dat er nog veel werk aan de winkel is.

De verslagen laten zien dat het gemeentebestuur stabiel is.
Er zijn zowel financieel als inhoudelijk geen grote verrassingen.
Waar afgeweken wordt van het plan en begroting is dit goed verklaarbaar, veelal ligt de oorzaak in de dynamiek van de samenleving.
Bijzondere aandacht verdient de jeugdzorg, hiervoor is structureel extra geld vrijgemaakt. Op deze manier verbeteren wij de toegankelijkheid van Veilig Thuis.

Verder wordt het resultaat van de verbouw van Sportpark Adrichem echt zichtbaar.
De eerste aanzet om Beverwijk te verduurzamen is gemaakt. Door de opzet van een concept warmtevisie, is er per wijk het eerste inzicht in het best mogelijke alternatief voor aardgas. Gestart is met het verduurzamen van de bedrijventerreinen en in regioverband is een verkenning uitgevoerd naar de kansen van onze bedrijven binnen de circulaire economie.
De plannen om te komen tot een doorfietsroute worden steeds concreter.
Ook worden de stappen gezet om het huishoudelijk afval beter te scheiden, wat kan gaan leiden tot een lagere afvalheffing.