Huiselijk geweld omvat kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en eerwraak. In Nederland worden ongeveer 119.00 kinderen per jaar mishandeld. Een op de 20 volwassenen heeft in de afgelopen vijf jaar met huiselijke geweld te maken gehad. Acht gemeentes in Kennemerland  werken samen om op een goede wijze huiselijk geweld aan te pakken. Huislijk geweld heeft een grote impact. Op dit moment zijn er korte documentaire uitzendingen op NPO 2 onder de titel : “Getekend. Sporen van kindermishandeling”. Volwassenen die,  terwijl zij geportretteerd worden iets vertellen over de impact van mishandeling in hun jeugd.

In de regiovisie “Verbinden en versterken 2020 -2024” wordt de wens en hoop uitgesproken dat tal van organisaties die met huislijk geweld te maken hebben (school, huisartsen; welzijnszorg, etc.) elkaar versterken in een gezamenlijke aanpak. Er zijn doelstellingen geformuleerd;  uitgangspunten beschreven en ambities uitgesproken vanuit landelijk beleid rond het thema : “Geweld hoort nergens thuis”.

Ook Groenlinks Beverwijk heeft ingestemd met het vaststellen van het voorliggende raadsvoorstel. De fractie had wel als kritische noot dat in de beleidsvisie te weinig de versterking van de eerste lijn aangegeven staat : diegenen die signaleert of signalen kan opvangen.
GL heeft aan de wethouder (mw. Niel-Goos)  gevraagd onze bijdrage aan de projectgroep door te sturen. In de raad van Heemkerk wordt de vraag  aan de wethouder voorgelegd om een gesprek te mogen hebben met de projectleider, ook vanuit bezorgdheid om hen die signaleren en in actie willen of gaan komen. Zeer velen dragen de zorg om huiselijk geweld een goed hart toe. Deze zorgverlening is echter een zeer complex fenomeen.