Raadsmeerderheid voor Project Binnenduin

Project Binnenduin gaat de volgende fase in. De gemeenteraad stemde donderdag in met het voorlopig ontwerp. Onder veel publieke belangstelling, lovende woorden en hoge verwachtingen van het gebied, werd tevens duidelijk dat de raad het participeren van inwoners belangrijk vond.

Binnenduin: hoe zat het ook alweer?
Al sinds de jaren ’90 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied. Er zijn diverse studies en verkenningen verricht en vertaald in onder andere een stedenbouwkundig ontwerp en een bestemmingsplan. De plannen zijn ambitieus, een hoogwaardige uitstraling van de gebouwen is het doel. Binnenduin is verdeeld in drie velden: het Noordelijk Veld, Middenveld en Zuidelijk Veld. De bespreking richtte zich op de twee laatstgenoemde velden.

De publieke tribune was vol met voornamelijk mensen uit de wijk, Seringenhof bewoners en vertegenwoordigers van de scholen.
De laatste maand is er veel besproken en gediscusieerd met belanghebbenden, raadsleden en college.

In het voorontwerp is er gedacht aan groen, waterberging, duurzaamheid, een fiets- en wandelstructuur waarbij de voetverbinding met de laan van Blois een prachtige onderdeel is van de infrastructuur.

De Montessorischool vindt de voetverbinding geen goed idee, de bewoners van de Seringenhof vrezen veel verkeer door de bouw van een appartementencomplex terwijl de inwoners uit de wijk de grote drukte rond de scholen meer dan zat is.
Vlak voor de raadsvergadering was de belanggroep gekomen met een alternatief.
In dit alternatief: Geen toegangsweg tot Binnenduin langs de school, een andere toegangsweg tot het appartementencomplex en betere fietsverbindingen.

Aanvankelijk was er geen rekening gehouden met een fietsverbinding met de laan van Blois.
GroenLinks heeft dit in oktober aangekaart en het college heeft dit fietspad als belangrijke aanwinst in het voorontwerp opgenomen. Tevens komen er ook twee extra ontsluitingsfietspaden naar de Creutzberglaan  door de vragen van GroenLinks.
Een belangrijk winstpunt voor de wijk met goede en veilige fietsverbindingen.

Het college heeft in het overleg met de school enkele toezeggingen gedaan aangaande het pad langs de school over het water. Het pad is alleen toegankelijk voor voetgangers, een smal pad en een goede afscheiding zodat kinderen vanuit de klas niet op het pad kunnen kijken en er ook geen inkijk is. Tevens is er tijdens de raadsvergadering bepleit door GroenLInks dat een evaluatie niet pas na twee jaar maar ook al veel eerder gehouden zal moeten worden.

De Seringenhof blijft een doodlopende straat met slechts een doorgaand fiets- en wandelpad.
Het bestemmingsplan uit 2009 laat het niet toe dat de toegang tot het appartementencomplex via een andere weg kan lopen. Telkenmalen werd door verschillende partijen de indruk gewekt dat de Seringenhof een verkeersweg wordt. Dit is niet het geval, het wordt geen doorgaande weg!

Het kruispunt bij de laan van Blois en Seringenhof is al jaren een druk kruispunt op enkele momenten van de dag wanneer de scholen beginnen en uitgaan. Via een motie mede door GroenLinks ingediend zal dit kruispunt worden aangepakt.

Een amendement van de PvdA werd raadsbreed gesteund om het GFT in Binnenduin met rolcontainers in te zamelen.

Er kan wel worden gesproken van een traject waarin veel afstemming plaatsvond met alle betrokkenen. Ook GroenLInks heeft goed geluisterd en naar eer en geweten een besluit genomen. Helaas je kunt niet iedereen tevreden stellen, zo werkt participatie niet. Wij kozen voor het voorstel van het college.
Na beraadslaging bleek er een meerderheid voor het voorstel: de partijen van CDA, VVD, GroenLinks en D66 stemden voor. De partijen van VRIJ!, PvdA, Gemeentebelangen, Democraten Beverwijk en SamenBeverwijk stemden tegen.