Vandaag is het een bijzondere vergadering.
Traditioneel kijken wij terug naar wat is bereikt en vooruit als aanzet van wat wij willen bereiken in 2021.

De Covid crises schudt onze samenleving door elkaar. Totdat er een vaccin is staat onze samenleving op zijn kop.
Met grote gevolgen voor onze inwoners zowel mb.t. hun gezondheid, economische positie als bewegingsvrijheid.

 

2019 was op hooflijnen een rustig en stabiel jaar. Dit geeft het jaarverslag duidelijk weer.
Onze dank gaat uit naar de ambtelijke organisatie voor zowel hun werk van het afgelopen jaar als het opleveren van een goed leesbaar jaarverslag.

Ondanks de schijnbare rust waren er wel een aantal flinke grote dossiers:

  • De discussies rondom het project Sportpark Adrichem met de sport verenigingen. Het is dan ook goed om te kunnen constateren dat e.e.a. goed op schema is blijven lopen.
  • Het bijna omvallen van Kenter, een steun pilaar binnen onze jeugdzorg
  • De grote wachtlijsten en financiële problemen van Veilig Thuis, wat opgelost is door het binnen de VRK te brengen
  • De explosie van geweld incidenten (leidend tot een demonstratie voor het Stadhuis). Iets waar actie op is genomen, samen met de buurt in een combinatie van repressie en sociaal werk.
  • Het Tata steel dossier waarbij er grote zorgen zijn omtrent zowel de milieu effecten, de werkgelegenheid als de financiële ruimte voor Tata om te kunnen investeren in noodzakelijke duurzaamheid maatregelen. Dit dossier zal nog jaren veel aandacht nodig hebben. Tata is en blijft een economische pijler onder onze gemeente. De combinatie van het principe "Gezondheid op 1" en het functioneren van Tata, is en blijft een complexe uitdaging voor alle betrokkenen.
  • De bijeffecten van het aanwijzen van onze gemeente als stekkerdoos voor wind op zee. In dit dossier vinden wij het belangrijk dat de gemeente in staat is de belangen van onze inwoners op een goede wijze in te brengen in de discussies met de experts van zowel TenneT als de Rijksoverheid. Om dat te kunnen is specifieke vakkennis nodig. Vraag is of die voldoende in huis is. Daarom dienen wij mede de motie, over dit onderwerp, van de fractie Vrij in, .

De toekomst is ongewis, De bijeffecten van COVID19 zullen sterk bepalend zijn. Gelukkig staan wij, in vergelijking met onze buurgemeenten, er goed voor. Hier zijn geen urgente bezuinigingen nodig. Wij hebben geld voor het opzetten van een Covid steunfonds. Als steun in de rug, aanvullend op de landelijk regelingen voor onze bedrijven, verenigingen en culturele instellingen.

Toch brengt de toekomst veel onzekerheden met zich mee. Daarom is het goed dat het college een pas op de plaats maakt door een beleidsarme voorjaarsnota aan te bieden. Het is goed om deze pas op de plaats te maken om bij de begroting behandeling de ruimte te hebben om keuzes te kunnen maken.
Wat is nog mogelijk, wat moeten wij versterken, wat temporiseren en wat even in de ijskast zetten. Dit kan ambities gaan raken, dat lijkt onontkombaar. Keuzes op basis van de juiste informatie. De lopende studies zullen dan de informatie leveren.

De fractie van GroenLinks vindt het belangrijk om raadsbreed gedragen keuzes te maken.De realisatie van ambities reikt verder dan de twee jaar die deze college periode nog duurt. Het is, ons inziens, belangrijk om benodigde externe partners enig vertrouwen te geven dat projecten niet sterk coalitie afhankelijk zijn.

Tot slot:

Twee belangrijke thema's zijn woningbouw en gezondheid. Deze komen samen in het dossier Schiphol.
In de recent uitgebracht Rijks Luchtvaart nota staat groei van het aantal start en landingen nog steeds voorop. De, bewezen, negatieve gezondheidseffecten van fijnstof uitstoot en verstoorde nachtrust spelen nauwelijks een rol in de voorgestelde aanpak.

Aanvullend heeft de nieuwe omgevingswet geluidhinder een hogere status. De woningbouw in de wijde omgeving van Schiphol komt daarmee in gevaar door strengere geluidsregels. Doordat vliegverkeer ook wordt toegevoegd, ontstaat er een veel negatiever beeld. Dat betekent niet perse minder woningbouw, maar juist dat we nog meer moeten inzetten op hinderreductie van de luchtvaart.
Onze regio vertegenwoordiger in het bestuurlijk overleg Schiphol (BRS) heeft hier aandacht voor. De visie van de BRS kan versterkt worden als de achterliggende gemeenteraden de colleges opdracht geven om op korte termijn een ondersteunende zienswijze in te dienen bij de Rijksoverheid.

De fractie van Groenlinks, samen met de fracties van de PvdA, Vrij en D66, dient een motie in waarbij wij het college vragen de BRS te ondersteunen door het indienen van de gevraagde zienswijze om de Rijksoverheid te vragen om ipv de groei van Schiphol, juist het verminderen van de fijnstof uitstoot, de verstoring van de nachtrust (door het aantal nachtvluchten te verminderen) en het verminderen van de geluidsbelasting in het algemeen (om blokkade woningbouw te voorkomen) voorop te stellen.