In het collegeprogramma staat dat de Heemskerk-variant het uitgangspunt van de samenwerking is. De Golfbaanvariant was daarin geen optie.
De provincie en ook de stuurgroep waren op de hoogte dat de Beverwijkse financiële bijdrage gekoppeld was aan de Heemskerk-variant. Dit was voor de provincie echter geen aanleiding om toch te kiezen voor de Golfbaanvariant. GL is daarom teleurgesteld in de Provincie.
Wij zijn er trouwens wel van overtuigd dat het college alles in het werk heeft gesteld om deze Heemskerk-variant te bepleiten. Dat heeft de Provincie overtuigd dat er wel iets moet gebeuren.

De brief van de provincie van 20 maart is bepalend en overruled de WOK2 zo werd duidelijk in de raadscommissie.
In deze brief wordt uitgesproken dat de provincie zich kan vinden in de gedachte om de bijdrage van de gemeenten aan het project specifiek te bestemmen voor maatregelen die de leefbaarheid in de Broekpolder ten goede komen.
Tevens dat zij verder voornemens zijn om samen met de buurt en met de gemeenten te bezien welke eventueel bovenwettelijke maatregelen zouden kunnen worden genomen ten bate van de leefbaarheid in deze wijk. Een compleet pakket maatregelen, inclusief de bekostiging ervan wordt nog aangeboden.

Tevens behoudt de raad het budgetrecht en kan later altijd nog besluiten om de bijdrage niet te verstrekken, als het project niet naar tevredenheid verloopt.
De WOK-II moet ook nog tussentijds verlengd worden, dat biedt ook nog mogelijkheden voor een tussentijdse evaluatie.

Met al deze gegevens en daarnaast willen wij zeker de inwoners van de Broekpolder niet in steek laten.
Alles wat GroenLinks kan doen om de gezondheid van de inwoners te beschermen, zullen wij zeker niet nalaten.
GroenLinks vindt het daarom van groot belang om aan tafel te blijven.

Of de weg ooit wordt aangelegd is nog maar zeer de vraag.
Steeds wordt de Stelling van Amsterdam genoemd als mogelijke blokkade. Maar GroenLinks vindt echter de gezondheid van onze inwoners van een groter belang.
De 2,1 miljoen bijdrage van Beverwijk zal daarom slechts ter beschikking worden gesteld wanneer dit bedrag uitsluitend beschikbaar is voor aanvullende maatregelen voor de leefbaarheid in de Broekpolder.
Het amendement van de PvdA de toelichting en de bijbehorende motie versterkt dit.
GL hebben dit amendement en motie mede ingediend.

 

De A8A9 vinden wij nog steeds een overbodige weg en zoals al eerder gezegd: deze weg is niet meer van deze tijd!  (vijftiger jaren van de vorige eeuw) en wellicht (zeker in de toekomst) volkomen overbodig.